Кључни појмови о интеркултуралном учењу


Култура је у најширем смислу начин на који једна заједница људи живи, а по чему се разликује од других заједница.

Култура са великим почетним словом односи се на видљиве и опипљиве манифестације клултуре једне заједнице, као што су споменици, књижевност, музика, обичаји, архитектура, начин исхране и сл. Овакав појам културе назива се и објективном културом и он је видљив споља.

култура са малим почетним словом односи се на вредности и виђење света које карактерише припаднике једне заједнице, као и на дубоко укорењена уверења и ставови и усвојени начини на који се решавају проблеми. Овакав појам културе, који није видљив на први поглед, назива се субјективном културом и људи га често нису свесни.

Културошке разлике : Припадници различитих националних, верских и културних група разликују се не само по очигледним обележјима, као што су начин одевања или исхране. Људи се суштински разликују у схватањима и принципима по којима живе. Већина проблема и баријера који настају у комуникацији међу припадницима различитих култура настају због неразумевања туђег погледа на свет и недостатка воље да се прихвати да се иста ситуација може протумачити из више других културолошких перспектива, које нису нужно исправне или погрешне, већ само различите.

Етноцентризам је уверење да је начин на који живе и размишљају припадници сопствене куптуре једини могући и једини исправан.

Етнорелативизам је уверење да не постоје универзални принципи понашања и разумевања који важе свуда на свету, као и свест да сопствени начин размишљања није примењив и адекватан у свакој културној средини и контексту.

Интеркултурално учење је развијање свести о субјективности културалног контекста (погледа на свет), укључујући и сопствени, као и унапређење способности да се учествује и функционише у различитим културним контекстима, што наступа као и непосредна и дугорочна последица искуства размене. Интеркултурално учење је пут од етноцентризма ка етнорелативизму (Милтон Бенет).

Интеркултурално образовање је институционални и систематски труд да се интеркултурално учење младима омогући кроз: састављање курикулума, укључујући активности пре одласка на програм размене, током програма размене и активности након повратка у сопствену културу, потом садржај курсева који наглашавају субјективну културу и интеркултурну интеракцију, као и институционалну, професионалну подршку у стицању интеркултуралног искуства (Милтон Бенет). Искуство је показало да сам контакт са припадницима друге нације и културе често није довољан услов за интеркултурално учење. Боравак у страној средини не води нужно развоју глобалне свести и интеркултуралних компетенција. Пример за то су и многе етничке групе које живе окружене припадницима друге културе, са којима врло мало комуницирају и о којима врло мало знају, јер међу њима не постоји сарадња и дијалог, већ само напоредо постоје. Зато је потребно да у глобалној ери образовне институције преузму одговорност за пружање прилика за интеркултурално учење младима, јер су управо те вештине све потребније за даље образовање, живот и рад.

Глобално образовање обухвата учење о људским правима, одрживом развоју, миру и спречавању конфликата и интеркултурално образовање. Настало је из потребе човека да стекне компетенције, да подели своје погледе на свет са другима и да боље разуме сложено савремено друштво.

Извори:
Bennett, M. J. (1998). Intercultural communication: A current perspective. In: Basic concepts of intercultural communication: Selected readings. M. J. Bennett (ed.), Yarmouth, ME: Intercultural Press.
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences. USA: Sage Publications, Inc.
Hofstede, G. and Hofstede, G. J. (2004). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill U.S.A.
Schwartz, S. H. (2009). Culture matters: National Value Cultures, Sources and Consequences. In: Understanding Culture: Theory, Research and Application. C.-Y. Chiu, et al. (eds.), New York: Psychology Press. 127-150.
Triandis, H. C. (2002). Subjective Culture. Online Readings in Psychology and Culture, Unit 2. (10 Feb 2011) http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss2/6
Trompenaars, F. and Hampden-Turner, C. (1997). Riding the Waves of Culture. London: Nicolas Brealey Publishing.