ШТА ЗА НАС ПРЕДСТАВЉА КУЛТУРА?

Култура једне заједнице не састоји се само од знаменитости, уметности, познатих јела, начина облачења и сл. Културу чине уверења, обичаји и свакодневни живот, који треба упознати како би се развило разумевање међу народима и обогатило сопствено искуство. Учесници програма размене нису туристи, који друге културе упознају површно, већ живе с припадницима других култура и с њима деле свакодневни живот, свакога дана учећи нешто ново и ширећи видике.

ШТА ЈЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНО УЧЕЊЕ?

Интеркултурално учење је нова ситуација у којој се ученицима који долазе из различитих културних средина помаже да увиде своје различитости као извор за развијање разумевања себе, пре него као одступање од норме. То је ситуација у којој је свака култура објашњена у контексту осталих кроз процес који стимулише критичка промишљања о себи, радозналост о другима и разумевање односа. Овај процес ангажује ученике на интелектуалном и емотивном плану.

Европска федерација за интеркултурално учење предлаже модел интеркултуралног учења кроз међународну размену ђака због тога што у периоду адолесценције боравак у другој средини покреће процес деконструкције сопствених уверења (која су врло често несвесно стечена) и доводи до промене у перспективи која помаже да се разуме комплексност света.

др Роберто Руфино, почасни председник Европске федерације за интеркултурално учење

ШТА ЈЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОД ЧЕГА СЕ САСТОЈИ?

Интеркултурално образовање односи се на педагогију – циљеве, садржај, процесе учења, методе подучавања, силабус, материјале и оцењивање, чија је сврха развој интеркултуралне компетенција код ученика свих узраста, што представља основу за дијалог и заједнички живот

Програми интеркултуралног образовања треба да укључе следеће:

  • прилику да ученици искусе културолошке разлике, кроз директан сусрет са припадницима других култура или активности које симулирају те сусрете или доводе ученике у додир са различитошћу
  • поређење ставова и вредности и препознавање разлика, не у циљу вредновања, већ разумевања
  • анализу која води разумевању обичаја, вредности и уверења припадника културних заједница, како других, а након тога и разумевања сопствених у новом светлу
  • простор за структурирану рефлексију/промишљање о искуству
  • кооперативну акцију са људима различитих културних припадности.

Савет Европе

ШТА ЈЕ ИНТЕРКУЛТУРАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА?

Савет Европе је интеркултуралну компетенцију  дефинисао као комбинацију ставова, знања и вештина који се активно примењују и који омогућују појединцу да самостално или заједно са другима:

  • разуме и уважава људе које доживљава другачијим од себе;
  • реагује прикладно, ефикасно и са уважавањем у комуникацији и интеракцији са таквим људима;
  • успостави позитивне и конструктивне односе са таквим људима;
  • разуме себе и вишеструкост своје културне припадности кроз сусрете са културолошким разликама .

Увек се може унапредити даљим искуствима различитих интеркултуралних сусрета.

Савет Европе

ИНТЕРКУЛТУРАЛНО УЧЕЊЕ ЗА НАС ИЗГЛЕДА ОВАКО

Screen Shot 2016-09-13 at 11.04.51

Наши образовни циљеви